หน้าเว็บ

วันอาทิตย์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2553

เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครู

........โครงการสอน
รหัสวิชา...........................................
จำนวนหน่วยกิต...................................
สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

คำอธิบายรายวิชา...................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
วัตถุประสงค์
1...................................................................................................
2...................................................................................................
3...................................................................................................
4...................................................................................................
5...................................................................................................

เนื้อหาวิชา
หน่วยที่ 1..........................................................................................
หน่วยที่ 2..........................................................................................
หน่วยที่ 3..........................................................................................
หน่วยที่ 4..........................................................................................
หน่วยที่ 5..........................................................................................
หน่วยที่ 6..........................................................................................
หน่วยที่ 7..........................................................................................
หน่วยที่ 8..........................................................................................

สื่อการสอน
1. เอกสารบทเรียน
2. เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
3. คอมพิวเตอร์
4. โสตทัศนูปกรณื
5. ตัวอย่างผลงาน

การวัดและการประเมิน
เกณฑ์การประเมินผล
1. เวลาเรียน
2. งานที่ได้รับหมอบหมาย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น